Да даряваме време или да даряваме средства?

Какво да даряваме – време или средства? Този въпрос изниква много често пред всеки, който е решил да подкрепя добри каузи. Той обаче няма еднозначен отговор и всяка от възможностите има своите плюсове и минуси.

Някои каузи са по-подходящи за дарителство на средства или предмети. Докато други изискват доброволческите усилия на повече или по-малко хора. Нека погледнем какви са предизвикателствата пред едното и пред другото, когато организираме такива инициативи.

Предизвикателства пред дарителството

Даряването на средства може да бъде под различни форми. Един от най-разпространените начини е събирането на средства в касички или на други определени за целта места в офисите. Това често е ad-hoc подкрепа за определена кауза, която някой е предложил сред колегите си, каузата е добила популярност и повече хора са решили да се включат в даряването за нея. Но може и да е дългосрочна подкрепа за кауза, за която компанията е решила да дарява доброволно събраните от служителите средства. Голямото предизвикателство в този случай е, че сумите, които се събират, не са постоянни. А това не може да гарантира дългосрочна стабилна подкрепа на избраната кауза или каузи. Особено важно в случая е да запазим дългосрочния интерес на служителите към каузата и регулярното даряване за нея.

Друга форма на дарителство е т.нар. „дарителство по ведомост”. При него определен процент от месечната заплата на включилите се в инициативата служители се удържа по служебен път и отива за фонд, от който се подкрепят една или повече каузи на фирмата. Този вариант е по-популярен в организации, които имат структурирана политика и стандарти за корпоративна социална отговорност, ясни каузи, за които даряват, или партньорство с дарителски или други неправителствени организации, чиято работа и инициативи подкрепят. Добрата новина е, че при този вид дарителство ежемесечно се събира немалка сума, с която се подкрепя каузата. А това позволява устойчивост на подкрепата. Обратната страна на медала е, че при този вид дарителство често се къса връзката между даряващия и получателите на дарението. Така актът на даряване става механичен – служителят знае, че част от заплатата му е отишла за подкрепа на добра кауза, но не усеща емоционалната връзка от това, че е дарил за нея. Предизвикателството тук е да не прекъсваме тази емоционална връзка и дарителите да се чувстват свързани с каузата или каузите, които се подкрепят със събраните средства.

Средства за добри каузи могат да се събират и чрез изработката и благотворителната разпродажба на предмети или т.нар. „благотворителни балове” или търгове. Най-често това се прави един или два пъти в годината. Целта е да се съберат по-големи суми в подкрепа на определена кауза или каузи. Тази форма на дарителство включва в себе си и значителен елемент на доброволчество, защото служителите се ангажират с изработката на предметите, а в някои случаи – и с организацията на самото събитие. Основното предизвикателство пред този вид дарителство е (освен да се събере определената сума, разбира се) да мотивираме служителите активно да се включат в благотворителното събитие и в самата разпродажба.

И тук стигаме до едно от най-големите предизвикателства пред дарителството изобщо – прозрачността на разходването на средствата. Много често добри инициативи започват при голям интерес за подкрепа, събират значителна сума при първоначалния контакт, след което на втория или третия път сумите намаляват все повече и повече. И изниква въпросът защо. Причините най-често са в две посоки – или събраните средства не са отишли по предназначение, или към дарителите не е стигнала обратна информация за какво са били използвани сумите и какви резултати са постигнати с помощта на техните дарения. Затова особено важно в случая е след всяка дарителска инициатива или на определен интервал, ако дългосрочно се подкрепя определена кауза или каузи, да предоставяме на дарителите информация за събраните средства, как и за какво са били разходвани и какви резултати са били постигнати. Най-добрият вариант разбира се е самите дарители да се включват в процеса на предоставяне на средствата и сами да виждат резултатите, които се постигат с техните дарения.

Но това може да стане само с активна доброволческа кампания.

Предизвикателства пред доброволчеството

Нека сега да погледнем към основните предизвикателства пред активното въвличане на служителите в доброволчески инициативи. Основното предизвикателство пред доброволчеството е, че то изисква влагане на повече лични усилия в сравнение с дарителството. А това може да повлияе върху дългосрочната ангажираност. Защото човек лесно може да си намери „извинение” колко е зает с нещо друго в момента и да не отиде на следващата доброволческа инициатива. И това се случва доста често. Затова тук има два ключови момента, които да поощрят участието в доброволчески инициативи.

Единият е организацията да предоставя улеснения на служителите си да се включват в такива инициативи – пр. да им даде възможност определен брой часове или дни през годината да се включват в различни доброволчески инициативи като част от работното им време. Така от една страна ще ги стимулираме да участват в различни каузи, а от друга – няма да ги отделяме от семействата им, съдействайки за баланса „служебен – личен живот”. Като тук даряването на труд може да бъде както включване в кампании по залесяване, почистване, помощ в социални институции, кръводаряване и пр, така и оказване на професионални услуги на „про-боно” принцип – пр. чрез превод от чужд език или предоставяне на счетоводни или юридически услуги на малки неправителствени организации или местни групи, които искат да направят някаква инициатива в общността и имат нужда от съвет.

Другият начин на поощряване на доброволчеството е самата организация да се ангажира с определена ценност, която да стане нейна кауза. Такива каузи могат да бъдат разделното събиране на отпадъци в офиса, намаляването на температурата в работните помещения, придвижването с велосипеди до работното място и др. Реализирайки я чрез фирмената си политика, организацията поощрява и работещите в нея да пренасят тази ценност в ежедневното си поведение.

Разбира се, даряването на средства и време може да се комбинира. Така не само можем да повишим ангажираността на колегите си към правенето на добри дела, но и към организацията. И това ми напомня за един чудесен пример, който чух преди време. Той е свързан с една компания, която има доста успешна дарителска политика, има въведено „дарителство по ведомост”, подкрепят различни каузи. Една от тях е част от събраните средствата да се даряват на деца от центрове за настаняване от семеен тип. Няколко години подред закупените със събраните даренията дрехи и материали се изпращали от един от отделите, като дарение от фирмата за подкрепяните социални институции. В един момент обаче от компанията решили да променят практиката. И ангажирали служителите да закупят ЛИЧНО това, което искали да дарят (за обичайната сума, която ежегодно заделяли за каузата). След което ЛИЧНО да занесат закупеното и ако искат да вземат и децата си. Резултатът от обединяването на дарителството и доброволчеството бил, че включилите се в новия формат били още по-ентусиазирани от това, което правят. И още по-ангажирани както с каузата, която ежегодно подкрепят, така и с политиката по корпоративна социална отговорност на организацията.

Публикувано в онлайн бюлетина на Българската асоциация за управление на хора „Информатор“, бр. 9/2016